มาตรการภาครัฐ

มาตรการภาครัฐ

ภาครัฐได้จัดมาตรการและโครงการต่าง ๆ หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคธุรกิจเอกชน และการนำผลงานวิจัยในประเทศไปก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

แต่ละมาตรการ แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์และลักษณะความช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ

 

 • เงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมและนำไปสู่การวางตลาด
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ความช่วยเหลือเชิงวิชาการ เช่น การประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี, การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการลงทุน ฯลฯ
 • สนับสนุนบุคลากรที่บริษัทเอกชนขาดแคลน เช่น ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน, นักวิจัย ฯลฯ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี, ให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยี
 • การส่งเสริมตลาด, ช่องทางเข้าถึงตลาดภาครัฐ 

นอกจากนั้น แต่ละมาตรการ/โครงการ อาจมีข้อกำหนดหรือความเหมาะสมกับช่วงต่าง ๆ กันในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ

 • ช่วงวิจัยและพัฒนา/วิจัยประยุกต์ (applied research)
 • ช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบทางวิศวกรรม (design & engineering)
 • ช่วงพัฒนาต้นแบบ (prototyping)
 • ช่วงทดลองผลิต (pilot production, scale-up)
 • ช่วงเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (commercialization)
 • ช่วงขยายตลาดสู่วงกว้าง (market diffusion)

เรามีเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองมาตรการ/โครงการ ที่น่าจะเหมาะกับประเภทธุรกิจและความต้องการของคุณ

Partners

About Us

Follow Us

facebook logo      line logo       youtube logo