การจัดการนวัตกรรม

หมวด: Uncategorised ฮิต: 151

องค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม

มาตรฐานช่วยสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

ICON A4

“นวัตกรรม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลผลิตและการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นในหน่วยงานของตนเอง หลายประเทศมีการให้ทุนวิจัยและพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทางธุรกิจและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรม

ในขณะที่ทุกภาคส่วนทราบดีว่าประโยชน์ของการค้นคว้าวิจัยมีมากมายเพียงใดและมีการนำไปสู่นวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่อาจจะยังนึกไปไม่ถึงก็คือ เรื่องของการมาตรฐาน ซึ่งมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การมีส่วนร่วมในการนำเอาวิวัฒนาการทางเทคนิคเดิมไปใช้ให้เหมาะสม เป็นต้นว่าข้อจำกัด ด้านการออกแบบงาน ซึ่งช่วยลดของเสียและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อน การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการค้าและตลาดใหม่ๆ ด้วยการสร้างและใช้ผลจากเครือข่ายซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า และทำให้เข้าถึงได้ในวงกว้าง การยินยอมให้มีการแชร์การลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ การช่วยให้มีการนำแนวคิดใหม่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งช่วยเป็นฐานในการเผยแพร่ข้อมูลและกรอบการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในด้านสิทธิบัตร เป็นต้น

เมื่อปลายปีที่แล้ว ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานที่มีชื่อว่า องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ CERN (Organisation Européen pour la Recherche Nucléaire) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทดสอบฟิสิกส์อนุภาค ได้จัดให้มีการเสวนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยค้นหาความสัมพันธ์หลายๆ ด้านระหว่างการมาตรฐานและนวัตกรรมที่เป็นบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว ตลอดจนส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือ ระหว่างการวิจัยและการพัฒนามาตรฐาน

จากงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และนวัตกรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นว่าควรจัดทำในหัวข้อ “การมาตรฐานและนวัตกรรม” และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและตัวอย่างที่กล่าวถึงในเวทีของงานดังกล่าว ซึ่งไอเอสโอได้นำไปพิจารณาและดำเนินงานในเวลาต่อมา โดยในปี 2556 ไอเอสโอได้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการนวัตกรรม ISO/TC 279 Innovation management และอยู่ในระหว่างการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ได้แก่ ISO/NP 505000-1 Innovation management – Terms and definitions, ISO/AWI 50501 Innovation Management System Standard และ ISO/NP 50502 - Tools and methods for collaborative innovation – Guidance 

ดังนั้น มาตรฐานจึงมีส่วนส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น และในอนาคต ก็จะมีการนำมาตรฐานเหล่านี้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับโลกของเราต่อไป

ที่มา: 1. http://www.iso.org/sites/standardsinnovationconference/
       2. http://www.masciinnoversity.com/?p=20712