การจัดการนวัตกรรม

องค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม

มาตรฐานช่วยสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

ICON A4

“นวัตกรรม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลผลิตและการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นในหน่วยงานของตนเอง หลายประเทศมีการให้ทุนวิจัยและพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทางธุรกิจและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรม

12345678การจัดการนวัตกรรม

ต่อยอดงานวิจัย

ต่อยอดงานวิจัย

เราขอแนะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่เว็บไซต์ Research2Biz.com "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยศักยภาพสูงจากฝีมือนักวิจัยไทย นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจใช้ประโยชน์ด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Exploitation)

Research2Biz.com ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.หรือ RRI) ภายใต้ สกว.

Research2Biz.com จำแนกผลงานวิจัยเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ 
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ สูตร กรรมวิธีผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์ เครื่องมือ (Tools) หรือผลิตภัณฑ์ (Product)

งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด 
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ อาทิ การทดสอบ (Testing) การจัดทำต้นแบบ (Prototype) การดำเนินการในระดับนำร่อง (Pilot Scale) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้หรือตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เป็นต้น ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดค่าใช้สิทธิในเทคโนโลยี สิทธิเข้าเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ก่อนใคร ส่วนแบ่งในผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ท่านสามารถคลิกคำ tag (เช่น อาหาร-การเกษตร, การแพทย์-สาธารณสุข, ฯลฯ) ข้างล่างนี้ เพื่อเลือกดูตัวอย่างผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ(คลัสเตอร์) และเมื่อท่านชี้(หรือแตะ)ที่ภาพใด จะสามารถคลิกปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการและช่องทางติดต่อในเรื่องนั้น ๆ 

About Us

About Us

สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมไทย

 

 

มาตรการภาครัฐ

มาตรการภาครัฐ

ภาครัฐได้จัดมาตรการและโครงการต่าง ๆ หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคธุรกิจเอกชน และการนำผลงานวิจัยในประเทศไปก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

แต่ละมาตรการ แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์และลักษณะความช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ

 

READ MOREมาตรการภาครัฐ

แจ้งข่าว สมาคม

สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 20 ตค. 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑฺิตวิทยาลัย 1 ชั้น 3 อาคารพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น ถ.หทัยราษฎร์

 

ท่านสามารถแจ้งเสนอหัวข้อการประชุม และ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน เว็บบอร์ดตามลิงก์ด้านล่างนี้

 http://www.innothai.thaiinno40.com/forums/6.html

 เมหาลยเวส1

About Us

Follow Us

facebook logo      line logo       youtube logo