ต่อยอดงานวิจัย

ต่อยอดงานวิจัย

เราขอแนะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่เว็บไซต์ Research2Biz.com "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยศักยภาพสูงจากฝีมือนักวิจัยไทย นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจใช้ประโยชน์ด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Exploitation)

Research2Biz.com ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.หรือ RRI) ภายใต้ สกว.

Research2Biz.com จำแนกผลงานวิจัยเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ 
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ สูตร กรรมวิธีผลิต กระบวนการ (Process) อุปกรณ์ เครื่องมือ (Tools) หรือผลิตภัณฑ์ (Product)

งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด 
เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ อาทิ การทดสอบ (Testing) การจัดทำต้นแบบ (Prototype) การดำเนินการในระดับนำร่อง (Pilot Scale) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้หรือตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เป็นต้น ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดค่าใช้สิทธิในเทคโนโลยี สิทธิเข้าเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ก่อนใคร ส่วนแบ่งในผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ท่านสามารถคลิกคำ tag (เช่น อาหาร-การเกษตร, การแพทย์-สาธารณสุข, ฯลฯ) ข้างล่างนี้ เพื่อเลือกดูตัวอย่างผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ(คลัสเตอร์) และเมื่อท่านชี้(หรือแตะ)ที่ภาพใด จะสามารถคลิกปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการและช่องทางติดต่อในเรื่องนั้น ๆ 

About Us

Follow Us

facebook logo      line logo       youtube logo